Friday, June 27, 2014

ನಡೆಗೆ ನಡೆವಂತೆ ಲೋಗರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಚೋತಿತದಿ (635)

ನಡೆಗೆ ನಡೆವಂತೆ ಲೋಗರ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಚೋತಿತದಿ  |
ಹುಡುಗಾಟ ಕುಡಕಾಟ ಮುಡುಕಾಟಗಳಲಿ ||
ಸಿಡುಕೇಕೆ? ಬರಿಯಾಟವೆಂದು ನೀನದನರಿತು |
ಬಿಡಿನಿಲ್ಲು ನಿನ್ನೊಳಗೆ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೩೫)

ಪ್ರಕೃತಿಯು ಹೇಗೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಜನಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಹುಡುಗಾಟ, ತಡಕಾಟದಲ್ಲಿ, ಕುಕ್ಕಾಟ ಮತ್ತು ಮುದರಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ನೀನು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದೇಕೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಒಂದು ವಿನೋದವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಏಕಾಂತನಾಗಿರು.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Just as an act of free walk, human beings sometimes engage themselves
In childhood acts and acts causing pain and distortions, instigated by Nature
Don’t be annoyed by this but understand that it is mere play
Remain uninvolved in self – Marula Muniya (635)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment