Monday, February 23, 2015

ಕಾಲನದಿ ಪರಿಯುತಿರೆ ನಡುವೆ ಶೀಲದ ಶೈಲ (726)

ಕಾಲನದಿ ಪರಿಯುತಿರೆ ನಡುವೆ ಶೀಲದ ಶೈಲ |
ಗಾಳಿ ಬಿರುಬೀಸುತಿರಲಾತ್ಮಗಿರಿಯಚಲ ||
ಹೋಳು ಹೋಳಾಗಿ ಜನ ಹಾಳಾಗುತಿರೆ ನೀನು |
ಬಾಳು ತಾಳುಮೆ ಕಲಿತು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೨೬)

(ಪರಿಯುತ+ಇರೆ)(ಬಿರುಬೀಸುತಿರಲ್+ಆತ್ಮಗಿರಿ+ಅಚಲ)(ಹಾಳ್+ಆಗುತ+ಇರೆ)

ಕಾಲವೆಂಬ ನದಿಯು ಹರಿಯುತ್ತಿರಲು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದಾಚಾರವೆಂಬ ಪರ್ವತ(ಶೈಲ)ವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತ್ಮವೆಂಬ ಬೆಟ್ಟ(ಗಿರಿ)ವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅಲುಗಾಡದೆ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಜನಗಳು ಹೋಳು ಹೋಳಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ನಡುವೆ ನೀನು ಸಹನಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸು.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

The mountain of character stands firm in the rushing river of time,
The mountain of self remains immovable against all violent storms
Learn to endure with patience while people split into splinters
And ruin themselves – Marula Muniya (726)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment