Wednesday, September 2, 2015

ಸಹನೆ ಜೀವಕೆ ವಿಜಯ ಸಹಿಸು ಬಂದುದನೆಲ್ಲ (789)

ಸಹನೆ ಜೀವಕೆ ವಿಜಯ ಸಹಿಸು ಬಂದುದನೆಲ್ಲ |
ಸಹಿಸು ಬೇಡದ ಬಂದ ಪಾಡನೆಲ್ಲ |
ಸಹನೆ ನಿನ್ನಾತ್ಮವನು ಗಟ್ಟಿಪಡಿಪಭ್ಯಾಸ |
ವಿಹಿತವದು ಮನುಜಂಗೆ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೮೯)

(ಗಟ್ಟಿಪಡಿಪ+ಅಭ್ಯಾಸ)

ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಸಹನೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದುದ್ದನೆಲ್ಲಾವನ್ನೂ ನೀನು ಸಹನೆಯಿಂದ ತಾಳಿಕೊ. ಅದು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಾಳಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗ ಅದು.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Endurance itself is success in life and therefore endure all that comes to you
Endure all joys and sorrows that come to you unmasked
Endurance is an exercise that strengthens your self
It is quite essential to man – Marula Muniya (789)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment