Monday, January 23, 2012

ಸಾಸಿರ ಮೊಗಂಗಳಿಂ ಸಿಹಿಯುಣುತ ಕಹಿಯುಣುತ (146)

ಸಾಸಿರ ಮೊಗಂಗಳಿಂ ಸಿಹಿಯುಣುತ ಕಹಿಯುಣುತ |
ಸಾಸಿರ ಮೊಗಂಗಳಿಂದಳುತ ನಗುನಗುತ ||
ಸಾಸಿರದೊಡಲುಗಳಿಂ ಪಡುತ ಪಡಿಸುತ್ತಲಿಹ |
ಸಾಸಿರದೊಳೊರ್ವನಾರ್ ? - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೧೪೬)

(ಮೊಗಂಗಳಿಂದ+ಅಳುತ)(ಸಾಸಿರದ+ಒಡಲುಗಳಿಂ)(ಪಡಿಸುತ್ತಲ್+ಇಹ)(ಸಾಸಿರದೊಳ್+ಒರ್ವನ್+ಆರ್)

ಸಾವಿರಾರು ಮುಖಗಳಿಂದ ಜೀವನದ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಕಹಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ, ಸಹಸ್ರಾರು ಮುಖಗಳಿಂದ ದುಃಖಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಸುಖಿಸುತ್ತಾ, ಸಾವಿರಾರು ದೇಹ(ಒಡಲು)ಗಳಿಂದ ತನಗೆ ಬಂದ ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಪಾಡು ಪಡಿಸುತ್ತಲಿರುವ ಸಾವಿರಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನು ಯಾರು ?

No comments:

Post a Comment