Wednesday, September 4, 2013

ಸಂಗ ನಿಸ್ಸಂಗಾದಿ ನಿಯಮ ವ್ರತಾಚಾರ (493)

ಸಂಗ ನಿಸ್ಸಂಗಾದಿ ನಿಯಮ ವ್ರತಾಚಾರ |
ಅಂಗಾರ ತಿರುನಾಮ (ಕಾಷಾಯ) ಬೂದಿ ||
ಅಂಗಾಂಗ ಭಾವರಸ ಚಿಹ್ನೆ ಚೇಷ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ |
ಮಂಗಾಟವೀಶಂಗೆ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೯೩)

(ನಿಸ್ಸಂಗ+ಆದಿ)(ವ್ರತ+ಆಚಾರ)(ಚೇಷ್ಟೆಗಳ್+ಎಲ್ಲ)

ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನಾಸಕ್ತಿ, ಕಟ್ಟಳೆಗಳು, ವ್ರತ, ಆಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು, ಅಂಗಾರ, ತಿರುನಾಮ ಮತ್ತು ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು; ಈ ತರಹದ ಶಾರೀರಿಕ ಭಾವನೆ, ಸತ್ತ್ವ ಪ್ರತೀಕಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕಪಿಚೇಷ್ಟೆಗಳಂತೆ ಶಿವನಿಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತವೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Attachment and detachment, religious observances rites and rituals
Sacred marks of carbon, sandal and ash on body parts
Variety of body movements, signs and expressions of emotions
All these are just monkeyish pranks to the Lord – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment