Thursday, July 3, 2014

ಒಂದರಿಂದೆರಡಹುದು ಲೋಕ ಲೀಲೆಗವಶ್ಯ (639)

ಒಂದರಿಂದೆರಡಹುದು ಲೋಕ ಲೀಲೆಗವಶ್ಯ |
ಹೊಂದಿಕೆಯಿನಿರದೆರಡರಿಂದಹುದನರ್ಥ ||
ಅಂದವದು ಕಣ್ಗೆ ಕೈಗಂದದೆಯೆ ಹಾರುವುದು |
ಸುಂದರದ ಮಾಯೆಯದು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೩೯)

(ಒಂದರಿಂದ+ಎರಡು+ಅಹುದು)(ಲೀಲೆಗೆ+ಅವಶ್ಯ)(ಹೊಂದಿಕೆಯಿನ್+ಇರದೆ+ಎರಡರಿಂದ+ಅಹುದು+ಅನರ್ಥ)(ಕೈಗೆ+ಅಂದದೆಯೆ)

ಒಂದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ಆಗುವುದು ಲೋಕ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೊಂದಿಕೆಯಿಂದಿರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡರಿಂದ ಕೇಡಾಗುವ ಸಂಭವವುಂಟು. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದೆಯೇ ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮಾಯೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿದು.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

One becoming two is unavoidable for the world-play to continue,
But discord between the two causes all confusions
It is fascinating to the eyes but it eludes the grasp
It is Maya the elegant – Marula Muniya (639)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment