Thursday, September 29, 2011

ಬರಗಾಲದವಸರದಿ ದೊರೆತನ್ನವುಂಡೊಡೆಯು (76)ಬರಗಾಲದವಸರದಿ ದೊರೆತನ್ನವುಂಡೊಡೆಯು-|
ಮರಸುತಿಹೆಯಲ್ತೆ ನೀ ಮೇಲುಣಿಸ ನೆನೆದು ||
ಅರಿವಿಗೆಟುಗಿದ ಮತವನೇಣಿಯಾಗಿಸುತೇರಿ |
ಪರಮ ಸತ್ಯವನಡರೊ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೬)

(ಬರಗಾಲದ+ಅವಸರದಿ)(ದೊರೆತ+ಅನ್ನವ+ಉಂಡೊಡೆಯುಂ+ಅರಸುತಿಹೆ+ಅಲ್ತೆ)(ಅರಿವಿಗೆ+ಎಟುಗಿದ)
(ಮತವನ್+ಏಣಿಯಾಗಿಸುತ+ಏರಿ)(ಸತ್ಯವನ್+ಅಡರೊ)

ಕ್ಷಾಮ (ಬರಗಾಲ) ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಉಣಿಸನ್ನು ತಿಂದು ಜೀವಿಸಿದರೂ ಸಹ, ನೀನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರುಚಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋಗುವೆ ತಾನೆ ? ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ ದೊರಕಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಏಣಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ(ಪರಮ) ಸತ್ಯದ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸೇರು (ಅಡರು).

No comments:

Post a Comment