Wednesday, March 28, 2012

ನಾನು ನಾನೆನುವ ನಿನ್ನಂತರಾತ್ಮದ ಗಂಗೆ (183)

ನಾನು ನಾನೆನುವ ನಿನ್ನಂತರಾತ್ಮದ ಗಂಗೆ |
ನಾನಾ ಪ್ರಪಂಚಾಂತರಾತ್ಮ ಸಾಗರದಿ ||
ಲೀನವಹ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಾನ ದೈವ ಪ್ರತಿಮೆ |
ಧ್ಯಾನಸಂಧಾನವದು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೧೮೩)

(ನಾನ್+ಎನುವ)(ನಿನ್ನ+ಅಂತರಾತ್ಮದ)(ಪ್ರಪಂಚ+ಅಂತರಾತ್ಮ)(ಲೀನ+ಅಹ)

ನಾನು ನಾನೇ ಎನ್ನುವ ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಪವಿತ್ರವಾದ ಜಲವನ್ನು, ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಧವಿಧವಾದ ಅಂತರಾತ್ಮಗಳೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಸೇರಿಸುವ ಸ್ಥಳವೇ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಧ್ಯಾನದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು.

No comments:

Post a Comment