Tuesday, August 6, 2013

ಪರತತ್ತ್ವ ಸಿಂಧುವೊಳು ಚರಜೀವ ಬಿಂದುವನು- (479)

ಪರತತ್ತ್ವ ಸಿಂಧುವೊಳು ಚರಜೀವ ಬಿಂದುವನು- |
ಮೆರಡು ಬೇರೆನಿಪವೊಲು ಮಾಡಿಹಳು ಮಾಯೆ ||
ಸರಸದಾಟವೊ ಮಾಯೆ ಪರಸತ್ತ್ವಕದು ಲೀಲೆ |
ಪರಿಪರಿಯ ವೇಷವದು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೭೯)

(ಬಿಂದುವನು+ಎರಡು)(ಬೇರೆ+ಎನಿಪವೊಲು)(ಸರಸದ+ಆಟವೊ)(ಪರಸತ್ತ್ವಕೆ+ಅದು)

ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ, ಚಲಿಸುವ ಜೀವವೆಂಬ ಹನಿ(ಬಿಂದು)ಯನ್ನು ಅವುಗಳೆರಡೂ ಬೇರೆ ಎಂದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಯೆಯು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮಾಯೆಯೆನ್ನುವುದು ಒಂದು ವಿನೋದವಾದ ಆಟ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ. ಅದು ವಿಧವಿಧವಾದ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ವೇಷಗಳಷ್ಟೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

The moving soul is a drop in the ocean of Divine Reality
Maya’s influence makes the two appear entirely different
It is a merriment to Maya and a divine play to the Divine Substance
It appears in many guises – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment