Friday, August 23, 2013

ಮೃತ್ಯುಂಜಯನುಮುಮೆಯುಮೀ ವಿಶ್ವರಂಗದಲಿ (488)

ಮೃತ್ಯುಂಜಯನುಮುಮೆಯುಮೀ ವಿಶ್ವರಂಗದಲಿ |
ಸತ್ಯಸೌಂದರ್ಯಂಗಳಾಗಿ ರಾಜಿಸುತೆ ||
ನೃತ್ಯವಾಡುವರು ಜೀವಾತ್ಮ ಮಾಯೆಗಳಾಗಿ |
ನಿತ್ಯದ ವಿಲಾಸವದು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೮೮)

(ಮೃತ್ಯುಂಜಯನುಂ+ಉಮೆಯುಂ+ಈ)(ಸತ್ಯಸೌಂದರ್ಯಂಗಳ್+ಆಗಿ)(ಮಾಯೆಗಳ್+ಆಗಿ)(ವಿಲಾಸ+ಅದು)

ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯರು ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಂಬ ನಾಟಕ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ, ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಮಾಯೆಗಳಾಗಿ ನಾಟ್ಯವನ್ನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೀಡೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Mruthyunjaya, the Vanquisher of Death and Uma, his consort
Shine in all glory as Truth and Beauty
They dance as Soul and Maya on the world stage
Eternal is this blissful play – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment