Monday, August 26, 2013

ಕಾಂತಿಗಳ ಬೀಸಿ ಸಂಭ್ರಾಂತಿಗಳನಾಗಿಸುತ (489)

ಕಾಂತಿಗಳ ಬೀಸಿ ಸಂಭ್ರಾಂತಿಗಳನಾಗಿಸುತ |
ಅಂತರಂಗದೆ ಶಾಂತಿಗಂತಕಳು ಮಾಯೆ ||
ಸ್ವಂತಲಾಭದ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆಡೆಯವಳಾಟ |
ಕಂತಿಮವೊ ನಿರ್ಮಾಯ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೮೯)

(ಸಂಭ್ರಾಂತಿಗಳನ್+ಆಗಿಸುತ)(ಶಾಂತಿಗೆ+ಅಂತಕಳು)(ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದ+ಎಡೆ+ಅವಳ+ಆಟಕೆ+ಅಂತಿಮವೊ)

ವಿಧವಿಧವಾದ ಹೊಳಪು(ಕಾಂತಿ)ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ(ಸಂಭ್ರಾಂತಿ)ಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದೊಳಗಡೆಯ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು (ಅಂತಕಳು) ಮಾಯೆಯು ಕಾರಣಕರ್ತಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಂತಲಾಭದ ಯೋಚನೆಗೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲದಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಆಟವು ಮಾಯೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗಾಣುತ್ತದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Maya, exudes her enchanting radiance and deludes us
She, then smashes our peace of mind and makes us uneasy
But where there is no thought of personal profit
There ends her play and Maya disappears – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment