Thursday, August 22, 2013

ನಟರಾಜನಂಗಾಂಗವಲುಗಿ ಬಳಕಲು ವಿಶ್ವ (487)

ನಟರಾಜನಂಗಾಂಗವಲುಗಿ ಬಳಕಲು ವಿಶ್ವ - |
ಘಟದಿ ರಸ ಕುಲುಕುವುದು ಜೀವ ಚಲಿಸುವುದು ||
ಚಟುಲ ತಾಂಡವ ತಾಳಲಯವೆ ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರಳಯ |
ನಟಿಯಿಚ್ಛೆ ನಾಟ್ಯವಿಧಿ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೮೭)

(ನಟರಾಜನ್+ಅಂಗಾಂಗ+ಅಲುಗಿ)

ಶಿವನು ನಾಟ್ಯವಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಅಲುಗಾಡಿ, ಬಳುಕಲು, ಪ್ರಪಂಚವೆಂಬ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ(ಘಟಿ)ಯಲ್ಲಿರುವ ರಸವೂ ಸಹ ಕುಲುಕಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಚುರುಕಾದ (ಚಟುಲ) ನೃತ್ಯಗತಿ, ತಾಳ ಮತ್ತು ಲಯಗಳೇ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಳಯ. ನಾಟ್ಯದ ಕ್ರಮವು ನಟಿಯ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

When Nataraja, the cosmic dancer shakes and bends his body
The juice in the world vessel shakes and like becomes vibrant
Creation and dissolution depends of the quick and tandava beat and rhythms
Dance depends on the Dancer’s mood – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

1 comment: