Monday, January 12, 2015

ಸತ್ಯವಾವುದು ಕಡಲ ನಡುವಣ ದ್ವೀಪದೊಂ (718)

ಸತ್ಯವಾವುದು ಕಡಲ ನಡುವಣ ದ್ವೀಪದೊಂ-|
ದೆತ್ತರದ ಗುಡಿಯ ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ನೋಡೆ ||
ಉತ್ತರವೊ ದಕ್ಷಿಣವೊ ಪೂರ್ವವೊ ಪಶ್ಚಿಮವೊ |
ಎತ್ತ ಸತ್ಯದ ನೃತ್ಯ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೧೮)

(ಸತ್ಯವು+ಆವುದು)(ದ್ವೀಪದ+ಒಂದು+ಎತ್ತರದ)

ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ದ್ವೀಪದ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಟಪದ ಕಿಟಕಿಗಳಿಂದ ಆಚೆಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವವನಿಗೆ ಸತ್ಯವೆನ್ನುವುದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ? ಅದು ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೇನು? ಸತ್ಯದ ನರ್ತನವು ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೋರುವುದೆಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳಲಾರರು.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

What is the Truth when seen through the windows of a shrine
Standing on the top of an island hill surrounded by the sea?
On all sides, in east, west, north and south
The truth only dances as sea waves – Marula Muniya (718)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment