Tuesday, January 13, 2015

ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳು ದಂಡಾರ್ಹರಾರೆಂದು ಕೇಳಿದೊಡೆ (719)

ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳು ದಂಡಾರ್ಹರಾರೆಂದು ಕೇಳಿದೊಡೆ |
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ ಮೊದಲು ದಂಡ್ಯನೆಂಬೆನು ನಾಂ ||
ಸೊಟ್ಟನವನಿರಿಸಿಟ್ಟು ನೆಟ್ಟಗಿಸು ನೀನೆಂಬ |
ಕಟ್ಟಲೆಯದೇಂ ನ್ಯಾಯ? - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೧೯)

(ದಂಡ+ಅರ್ಹರ್+ಆರ್+ಎಂದು)(ದಂಡ್ಯನ್+ಎಂಬೆನು)(ಸೊಟ್ಟನ್+ಅವನ್+ಇರಿಸಿ+ಇಟ್ಟು)(ನೆಟ್ಟಗೆ+ಇಸು)(ನೀನ್+ಎಂಬ)(ಕಟ್ಟಲೆ+ಅದು+ಏಂ)

ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕಾನೇಕ ಡೊಂಕುಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಇದನ್ನು ನೀನು ಸರಿಪಡಿಸು ಎನ್ನುವ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವೆಲ್ಲಿದೆ?
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Who is the culprit to be punished first in this creation?
I would say that the Creator Himself is to be punished first.
Is it just on His part to create a world teeming with distortions
And then ordering us to set them right? – Marula Muniya (719)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment