Tuesday, May 12, 2015

ಎನಗಾಗದೊಳಿತಾರ‍್ಗಮಾಗದಿರಲೆನ್ನದಿರು (772)

ಎನಗಾಗದೊಳಿತಾರ‍್ಗಮಾಗದಿರಲೆನ್ನದಿರು |
ತನು ಭೇದದಿಂದಾತ್ಮ ಭೇದವೆಣಿಸದಿರು ||
ಮನದ ರಾಜ್ಯದೊಳೆಲ್ಲರೆಲ್ಲೊಳಿತುಗಳನು ನೀ- |
ನನುಭವಿಸಲಾರೆಯಾ? - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೭೨)

(ಎನಗೆ+ಆಗದ+ಒಳಿತು+ಆರ‍್ಗಂ+ಆಗದಿರಲಿ+ಎನ್ನದಿರು)(ಭೇದದಿಂದ+ಆತ್ಮ)(ಭೇದ+ಎಣಿಸದೆ+ಇರು)(ರಾಜ್ಯದೊಳ್+ಎಲ್ಲರ+ಎಲ್ಲ+ಒಳಿತುಗಳನು)(ನೀನ್+ಅನುಭವಿಸಲಾರೆಯಾ)

ನನಗೆ ಆಗದಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇತರರಿಗೂ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ. ದೇಹದಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಆತ್ಮ-ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಲ್ಲರ ಹಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾರೆಯೇನು?
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Say not that none else should enjoy the happiness that you couldn’t enjoy,
Discriminate not between self and self though the bodies are different
Can’t you enjoy all the happiness of all the people
In the kingdom of your mind? – Marula Muniya (772)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment