Thursday, May 14, 2015

ಮನುಜಯಂತ್ರವ ಪೋಲ್ವ ಯಂತ್ರವಿನ್ನೆಲ್ಲಿಹುದು? (773)

ಮನುಜಯಂತ್ರವ ಪೋಲ್ವ ಯಂತ್ರವಿನ್ನೆಲ್ಲಿಹುದು? |
ಮನದವೊಲು ಗರಗಸದ ಚಕ್ರವಿನ್ನೆಲ್ಲಿ? ||
ಅನಿಲಗತಿಯಿಂ ವಿಚಲ ತರವಲ್ತೆ ಮನದ ಗತಿ |
ಮನ ಕೊಂಕು ಜನ ಡೊಂಕು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೭೩)

(ಯಂತ್ರ+ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ+ಇಹುದು)(ಚಕ್ರ+ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ)

ಮನುಷ್ಯನ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಬೇರೆ ಯಾವ ಯಂತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? ಮನುಷ್ಯನ ಗರಗಸದಂತಿರುವ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಕ್ರ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದರೂ ಉಂಟೇನು? ಮನಸ್ಸಿನ ಚಲನೆಯೂ ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆಯಂತೆ ಚಂಚಲ(ವಿಚಲ)ವಲ್ಲವೇ? ಮನಸ್ಸು ವಕ್ರವಿದ್ದಂತೆ, ಜನಗಳೂ ವಕ್ರ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Where is the machine comparable to human machine?
Where is the wheel-saw similar to human mind?
Is not mind’s velocity far more than that of the wind?
When mind is crooked man becomes wicked – Marula Muniya (773)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment