Monday, May 18, 2015

ಸಂದೇಹವೇಂ ಮನದೊಳ್? ಇರಲಿ, ಕುದಿಗೊಂಡಿರಲಿ (774)

ಸಂದೇಹವೇಂ ಮನದೊಳ್? ಇರಲಿ, ಕುದಿಗೊಂಡಿರಲಿ |
ಬೆಂದಲ್ಲದಿಳಿದೀತೆ ತಿಳಿವಿನೊಳಸಾರ ||
ತಂದೆ ನಿಶ್ಚಯಕೆ ಸಂಶಯ ಬುದ್ಧಿಮಥನದಿಂ |
ಬಂದಪುದು ತತ್ತ್ವಸುಧೆ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೭೪)

(ಕುದಿಗೊಂಡು+ಇರಲಿ)(ಬೆಂದ್+ಅಲ್ಲದೆ+ಇಳಿದೀತೆ)(ತಿಳಿವಿನ್+ಒಳಸಾರ)(ಬಂದ್+ಅಪುದು)

ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಂಕೆಗಳುಂಟೋ? ಅದು ಹಾಗೆ ಕುದಿಯುತ್ತಾ ಇರಲಿ ಬಿಡು. ಸರಿಯಾಗಿ ಪಕ್ವವಾದ ಹೊರತು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಒಳಗಿನ ಸಾರ ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಾರದು. ತಾನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹಗಳುಂಟಾದಾಗ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿ ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ತತ್ತ್ವಾಮೃತ(ಸುಧೆ)ಯು ದೊರಕುತ್ತದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

What’s the doubt lurking in your mind? Let it boil well
Will the essence of wisdom flow out unless it is baked well?
Doubt is the father of decision; the ambrosia of Truth comes out
Only when you churn your intellect well – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat) #dvg,#kagga

No comments:

Post a Comment