Tuesday, February 12, 2013

ಜೀವಜಡಗಳು ನದೀಕೂಲಗಳವೊಲು ಬೇರೆ (367)

ಜೀವಜಡಗಳು ನದೀಕೂಲಗಳವೊಲು ಬೇರೆ |
ಜೀವ ಜೀವಗಳು ನದಿನದಿಯಂತೆ ಬೇರೆ ||
ಜೀವಾತ್ಮಗಳ್ ಪ್ರವಾಹೋರ್ಮಿಗಳವೊಲು ಬೇರೆ |
ತ್ರೈವಿಧ್ಯವೀಭೇದ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೬೭)

(ಜೀವ+ಆತ್ಮಗಳ್)(ಪ್ರವಾಹ+ಊರ್ಮಿಗಳವೊಲು)(ತ್ರೈವಿಧ್ಯ+ಈ+ಭೇದ)

ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜೀವವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವವಿರದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ನದಿಯ ದಡ(ಕೂಲ)ಗಳಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿವೆ. ಜೀವ ಮತ್ತು ಜೀವಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನದಿಯಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೂರು (ತ್ರೈ) ವಿಧವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ(ಭೇದ)ಗಳಿವೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Soul and soul are separate like the banks of a river
Soul and soul are different like different rivers
Soul and soul are different like waves in a river
Threefold are the differences like this – Marula Muniya (367)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment