Friday, February 15, 2013

ಅಜವಸ್ತುವೊಂದದರ ಛಾಯೆಯೊಂದೀಯೆರಡೆ (369)

ಅಜವಸ್ತುವೊಂದದರ ಛಾಯೆಯೊಂದೀಯೆರಡೆ |
ನಿಜಗಳೀ ವಿಶ್ವಜೀವನದ ಲೀಲೆಯಲಿ ||
ಭಜಿಸಿ ನೀಂ ವಸ್ತುವನು ಛಾಯೆಯಾಟವನಾಡೆ |
ಮೃಜಿತಮದುಮಪ್ಪುದೆಲೊ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೬೯)

(ಒಂದು+ಅದರ)(ಛಾಯೆ+ಒಂದು+ಈ+ಎರಡೆ)(ನಿಜಗಳು+ಈ)(ಛಾಯೆ+ಆಟವನ್+ಆಡೆ)(ಮೃಜಿತಂ+ಅದು+ಅಪ್ಪುದು+ಎಲೊ)

ಬ್ರಹ್ಮ(ಅಜ)ನೆಂಬ ವಸ್ತು ಒಂದು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಅದರ ನೆರಳು. ಇವೆರಡೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಾಳೆಂಬ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ. ನೀನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ (ಭಜಿಸಿ) ಆ ನೆರಳಿನ ಜೊತೆ ಆಟವನ್ನಾಡಿದರೆ, ಬದುಕು ಪರಿಶುದ್ಧ (ಮೃಜಿತ)ವಾಗುತ್ತದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Two things are only are true in the play of worldly life
One is the eternal Brahma and the other is His shadow
Singing His praise and playing the role of His shadow
You become the purest purity – Marula Muniya (369)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment