Friday, February 22, 2013

ಸ್ವಾದುಗಳ ನಾಲಗೆಗೆ ರಾಗಗಳ ಕಂಗಳಿಗೆ (373)

ಸ್ವಾದುಗಳ ನಾಲಗೆಗೆ ರಾಗಗಳ ಕಂಗಳಿಗೆ |
ನಾದ ಸರಗಳ ಕಿವಿಗೆ ಸುರಭಿಯುನುಸಿರ್ಗೆ   ||
ಮಾಧುರಿಯ ರಸಭಾವಗಳ ಮನಕೆ ಕಲಿಸುತಿರು - |
ವಾದಿಗುರು ಸೃಷ್ಟಿಯಲೆ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೭೩)

(ಸುರಭಿಯುನ್+ಉಸಿರ್ಗೆ)(ಕಲಿಸುತಿರುವ+ಆದಿಗುರು)(ಸೃಷ್ಟಿ+ಅಲೆ)

ಮಧುರವಾದ ರುಚಿಗಳನ್ನು (ಸ್ವಾದುಗಳ) ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ, ವಿಧವಿಧವಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು (ರಾಗಗಳ) ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ, ಶಬ್ಧಗಳ ಇಂಪಾದ ಧ್ವನಿ(ಸರ)ಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ, ಸುವಾಸನೆ(ಸುರಭಿ)ಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ನಾಸಿಕಕ್ಕೆ, ಮನೋಹರ (ಮಾಧುರಿ)ವಾದ ನವರಸ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅರಹುತ್ತಿರುವ, ಮೂಲಗುರು ಸೃಷ್ಟಿ ತಾನೆ?
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Nature teaches tastes to the tongue and colors to the eyes
Sounds and musical notes to the ears and fragrance to the nose
She teaches sentiments and aesthetic emotions to the mind
Nature is your first Preceptor – Marula Muniya (373)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment