Friday, February 1, 2013

ನಾಟಕವನಾಡಿದೆಯ ವೇಷವನು ಕಟ್ಟಿದೆಯ (360)

ನಾಟಕವನಾಡಿದೆಯ ವೇಷವನು ಕಟ್ಟಿದೆಯ |
ಪಾಟವವ ತೋರಿದೆಯೇನಭಿನಯದ ಕಲೆಯೊಳ್? ||
ನೋಟಕರ್ ಪಟ್ಟರೇಂ ಚಾಕ್ಷುಷಭ್ರಾಂತಿಯನು |
ಆಟಕಾಟವೆ ವಿಹಿತ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೬೦)

(ನಾಟಕವನ್+ಆಡಿದೆಯ)(ತೋರಿದೆಯೇನ್+ಅಭಿನಯದ)

ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೇನು? ನಿನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ(ಪಾಟವ)ವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆಯೇನು? ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ (ಚಾಕ್ಷುಷ) ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೇನು? ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾ...ಟಕವನ್ನು ಆಡುವುದೇ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Did you put on the costume and play your role in the drama?
Did you display your skill in the art of acting?
Did the onlookers enjoy the illusion?
Play is suitable only for play – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment