Thursday, January 31, 2013

ಜೀವಿತವೆ ನಾಟಕವೊ ಜೀವವೇ ಸೂತ್ರಧಾರ (359)

ಜೀವಿತವೆ ನಾಟಕವೊ ಜೀವವೇ ಸೂತ್ರಧಾರ |
ನಾವು ನೀವವರೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ವಿವಿಧ ||
ಭೂವಿಲಾಸವೆ ರಂಗ ಮನುಜ ಕಥೆಯೇ ದೃಶ್ಯ |
ದೇವನಾ ಲೀಲೆಯಿದು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೫೯)

(ನೀವ್+ಅವರ್+ಎಲ್ಲ)

ಈ ಜೀವನವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ನಾಟಕವೇ ಹೌದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಧಾರನಾಗಿರುವುದು ಜೀವ. ನಾವು, ನೀವು ಮತ್ತು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿದ್ಯಮಾನವೆ ಒಂದು ರಂಗಮಂಟಪ. ಮನುಷ್ಯರುಗಳ ಕಥೆಯೇ ನಾಟಕದ ದೃಶ್ಯಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಜಗದೀಶನ ಆಟಗಳಾಗಿವೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

This life is a drama and the soul is the Director
You, we and they all are the various characters
This universe of play is the stage and the story of man is the scene
This is all the play of God – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment