Tuesday, January 1, 2013

ಹಾಸ್ಯಬೀಜವೊ ಜೀವ ಸಸ್ಯವದರಿಂದೆಲ್ಲ (341)

ಹಾಸ್ಯಬೀಜವೊ ಜೀವ ಸಸ್ಯವದರಿಂದೆಲ್ಲ |
ವಿಶ್ವಮಾಯಾವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಲೋಕ ||
ಹಾಸ್ಯ ವಿಪರೀತವೇ ಬಿನದವೀಶ್ವರನಿಂಗೆ |
ನಿಶ್ಚಿತದ ತತ್ತ್ವವಿದು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೪೧)

(ಸಸ್ಯ+ಅದರಿಂದ+ಎಲ್ಲ)(ಬಿನದ+ಈಶ್ವರನಿಂಗೆ)(ತತ್ತ್ವ+ಇದು)

ಜೀವವೆನ್ನುವುದು ಹಾಸ್ಯವೆಂಬ ಬೀಜದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಮಿಕ್ಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಜನಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಮಾಯೆಯ ಆಡಂಬರದ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ (ವಿಜೃಂಭಣೆ) ಈ ಲೋಕವುಂಟಾಗಿದೆ. ವಿಪರೀತವಾದ ಹಾಸ್ಯವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿನೋದ(ಬಿನದ)ಕರವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಖಚಿತವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಿದು.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Humor is the seed from which springs the life vegetation
This world is a parade of the universal Maya
Excessive humor is just an amusement to God
This is an absolute truth – Marula Muniya (341)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment