Tuesday, January 29, 2013

ಸರಸಹೃದಯವ ಸೂರೆಗೊಳುವ ನರ್ತಕಿಯವೊಲ್ (357)

ಸರಸಹೃದಯವ ಸೂರೆಗೊಳುವ ನರ್ತಕಿಯವೊಲ್ |
ಸ್ವರತಾಳಲಯ ಕ್ಲ್‍ಪ್ತಗತಿಯಿನುರುಕಾಲಂ ||
ಮರುಳನವೊಲೊದೆದೆಲ್ಲವನು ಮುರಿಯುತೊಮ್ಮೊಮ್ಮೆ |
ಪರಶಿವಂ ನರ್ತಿಪನೊ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೫೭)

(ಕ್ಲ್‍ಪ್ತಗತಿಯಿನ್+ಉರುಕಾಲಂ)(ಮರುಳನವೊಲ್+ಒದೆದು+ಎಲ್ಲವನು)(ಮುರಿಯುತ+ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ)

ವಿನೋದಮಯವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆಹೊಡೆಯುವ ನೃತ್ಯಗಾತಿಯಂತೆ, ನಾದ, ತಾಳ, ಲಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಡಿಗೆಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು (ಉರುಕಾಲಂ) ದಡ್ಡ(ಮರುಳ)ನಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒದ್ದು ಕೆಡವಿ, ಕೆಲವು ಸಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಭಗ್ನಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಪರಶಿವನು ನರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Like a pleasant natured dancing girl determined to capture the hearts of onlookers
He dances for some time with all accuracy in tune, beat and rhythm,
Then suddenly like a man gone mad, He kicks and smashes everything
This is how Lord Shiva dances – Marula Muniya (357)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment