Thursday, January 17, 2013

ಜಂತುದೇಹದ ಯಂತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಚನೆಯೊಳು (350)

ಜಂತುದೇಹದ ಯಂತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಚನೆಯೊಳು |
ಸ್ವಾಂತ ತಂತ್ರದ ಚೋದ್ಯವಿರಿಸಿಹಳ್ ಪ್ರಕೃತಿ ||
ಹಂತವೇರಲ್ ಜನ್ಮನಿಶ್ರೇಣಿಯೊಳ್ ಜೀವ |
ತಂತ್ರ ಪಟುತರವಹುದು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೫೦)

(ಚೋದ್ಯ+ಇರಿಸಿ+ಇಹಳ್)(ಹಂತ+ಏರಲ್)(ಪಟುತರ+ಅಹುದು)

ಪ್ರಾಣಿಯ ದೇಹವೆಂಬ ಯಂತ್ರದ ವಿಶೇಷವಲ್ಲದ ಈ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸು (ಸ್ವಾಂತ) ಎನ್ನುವ ಉಪಾಯದ ಸೋಜಿಗ(ಚೋದ್ಯ)ವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯು ಇರಿಸಿರುವಳು. ಜನ್ಮಗಳ ಏಣಿ(ನಿಶ್ರೇಣಿ)ಗಳನ್ನು ಜೀವವು ಹತ್ತಲು ಈ ಉಪಾಯವು ಸಮರ್ಥವಾದ ಸಾಧನ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

In the ordinary machine of the body of a living being
Nature has set a device, the wonder called mind
When the soul climbs higher and higher in the ladder of births
The device within attains excellence – Marula Muniya (350)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment