Friday, January 18, 2013

ಸನ್ನಿಭತೆ ನರನರರ‍್ಗುಂಟು ಕೆಲವಂಶದಲಿ (351)

ಸನ್ನಿಭತೆ ನರನರರ‍್ಗುಂಟು ಕೆಲವಂಶದಲಿ |
ಭಿನ್ನತೆಯುಮದರೊಡನೆ ಕೆಲವಂಶದಲಿ ||
ಚಿಹ್ನಮಿಶ್ರಣವೆ ದೃಷ್ಟಿಭ್ರಾಂತಿಯಾಗೆ ಜಗ |
ದನ್ಯೂನ ನಾಟಕವೊ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೫೧)

(ಕೆಲ+ಅಂಶದಲಿ)(ಭಿನ್ನತೆಯುಂ+ಅದರೊಡನೆ)(ಭ್ರಾಂತಿ+ಆಗೆ)(ಜಗದ+ಅನ್ಯೂನ)

ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೋಲಿಕೆ(ಸನ್ನಿಭತೆ)ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ(ಭಿನ್ನತೆ)ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಗುರುತುಗಳ ಬೆರೆಸುವಿಕೆಯಿಂದ ನೋಟಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಯುಂಟಾಗುವುದೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅಖಂಡ ನಾಟಕ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Similarities among men exist in some respects,
Differences among men also exist in some other respects,
The cosmic drama continues perfectly well even when
The jumbled signs cause confusing vision – Marula Muniya (351)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment