Wednesday, January 30, 2013

ಪ್ರಕಟರಂಗಸ್ಥಳದಿ ಗೂಢದಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತ (358)

ಪ್ರಕಟರಂಗಸ್ಥಳದಿ ಗೂಢದಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತ |
ವಿಕಲ ವೇಷಂಗಳನು ನಲಿದು ಬೆರೆಯುತ್ತೆ |
ಸಕಲನಾಗಿಯೆ ಮಿಕ್ಕು ತಾನಲ್ಲಿ ರಹಸಿಯದ
ವಿಕಟ ರಸಿಕನ ನೆನೆಯೋ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೫೮)

ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೆಂಬ ನಾಟಕದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತ, ಅಪೂರ್ಣ(ವಿಕಲ)ವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಸಂತೋಷಿಸಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ತಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಸಿಕನಾದ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರು.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

He moves about incognito on the open stage
He moves with all, playing many odd roles
He remains there appearing in all forms
Meditate on this strange artist – Marula Muniya (358)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment