Tuesday, January 8, 2013

ತರಣಿ ಶಶಿಯದಿರುತಿರೆ ತಿರೆಯದಿರಲಿರಲಹುದೆ (345)

ತರಣಿ ಶಶಿಯದಿರುತಿರೆ ತಿರೆಯದಿರಲಿರಲಹುದೆ |
ನರದೇಹ ಚಿತ್ತಂಗಳಂದದಿರದಿಹುವೆ? ||
ಸುರಲೋಕ ನರಲೋಕವನ್ಯೋನ್ಯ ಕೀಲುಗಳು |
ಚರವಿಚರ ಸಮಗಳವು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೪೫)

(ಶಶಿ+ಅದಿರುತಿರೆ)(ತಿರೆ+ಅದಿರಲ್+ಇರಲ್+ಅಹುದೆ)(ಚಿತ್ತಂಗಳ್+ಅಂದು+ಅದಿರದೆ+ಇಹುವೆ)(ನರಲೋಕ+ಅನ್ಯೋನ್ಯ)(ಸಮಗಳು+ಅವು)

ಸೂರ್ಯ(ತರಣಿ) ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ(ಶಶಿ)ರುಗಳು ನಡುಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಭೂಮಿ(ತಿರೆ)ಯು ನಡುಗದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇನು? ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸಹ ಆವಾಗ ನಡುಗದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇನು? ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಲೋಕಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಕೀಲುಗಳು. ಅವು ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ(ಚರವಿಚರ) ಸಮಾನವಾದ ಲೋಕಗಳು.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Can the earth remain steady when the sun and moon tremble?
Don’t the body and mind of man become unsteady then?
Heaven and earth function like bolts to each other
Their movements are sometimes correct and sometimes incorrect – Marula Muniya (345)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment