Thursday, March 14, 2013

ಕಾಲ ನದಿ ವರ್ಷ ಋತು ಮಾಸ ದಿನ ಚಣ ಘಳಿಗೆ (384)

ಕಾಲ ನದಿ ವರ್ಷ ಋತು ಮಾಸ ದಿನ ಚಣ ಘಳಿಗೆ |
ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಪರಿಯುತಿಹುದೆಡೆ ಬಿಡದೆ ||
ಬಾಳಂತು ರಾಜ್ಯ ಪುರ ಪಳ್ಳಿ ಕುಲ ಮನೆಯೆನಿಸಿ |
ಏಳುವುದು ಬೀಳುವುದು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೮೪)

(ಪರಿಯುತಿಹುದು+ಎಡೆ)(ಬಾಳ್+ಅಂತು)

ಕಾಲವೆನ್ನುವ ನದಿ ವರ್ಷ. ಋತು, ತಿಂಗಳು, ದಿವಸ, ಕ್ಷಣ, ಘಳಿಗೆ ಎಂದು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜನಜೀವನವೂ ಸಹ ದೇಶ, ಪಟ್ಟಣ, ಹಳ್ಳಿ(ಪಳ್ಳಿ), ವಂಶ ಮತ್ತು ಮನೆಯೆಂದೆನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

The river of time is flowing as one continuous current,
Moments, hours, days, months, seasons and years in a procession
Life on the earth on homes, communities, villages and countries
Rises and falls repeatedly – Marula Muniya (384)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment