Tuesday, December 23, 2014

ಲೀನಮಾಗಿಹುದಂತು ವಿಶದಮೀ ಕನ್ನಡಂ (710)

ಲೀನಮಾಗಿಹುದಂತು ವಿಶದಮೀ ಕನ್ನಡಂ |
ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳಗೆಂದನಾ ಸುಕವಿ ನೃಪತುಂಗಂ ||
ನೀನುಮಂತು ವಿಲೀನ ವಿಶ್ವಜನಜೀವನದಿ |
ದಾನದಿಂದಲೆ ವಿಶದ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೧೦)

(ಲೀನಂ+ಆಗಿ+ಇಹುದು+ಅಂತು)(ವಿಶದಂ+ಈ)(ಕ್ಷೋಣಿ+ಒಳಗೆ+ಎಂದನ್+ಆ)(ನೀನುಂ+ಅಂತು)

ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವು ಮ್ರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯು ಪ್ರಪಂಚ(ಕ್ಷೋಣಿ)ದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ಪಷ್ಟ(ವಿಶದ)ವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ ನೃಪತುಂಗನು ಹೇಳಿರುವನು. ಹಾಗೆಯೇ ಜಗತ್ತಿನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರಲ್ಲಿ ನೀನು ಲೀನನಾಗಿದ್ದು ದಾನದಿಂದ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Poet Nrumatunga sang that Kannada is very well-known
And it lives merged all over the world.
You too should likewise be one with the life of the whole humanity
And become noteworthy by charity – Marula Muniya (710)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment