Wednesday, December 24, 2014

ಅತಿಶಯದ ಮನ್ನಣೆಯ ಜಗದಿ ನೀಂ ಪಡೆಯುವಡೆ (711)

ಅತಿಶಯದ ಮನ್ನಣೆಯ ಜಗದಿ ನೀಂ ಪಡೆಯುವಡೆ |
ಮೃತನಾಗು! ನಿನಗಂದು ಮಿತ್ರಬಂಧುಗಳು ||
ಇತರರ‍್ಗೆ ತೋರದಾದರವನೆರೆವರು ಹೆಣಕೆ |
ಕೃತಕೃತ್ಯವಲ್ತೆ ಶವ? - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೧೧)

(ತೋರದ+ಆದರವನ್+ಎರೆವರು)

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗೌರವವನು ನೀನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ಸಾವನಪ್ಪಿಬಿಡು. ಆವಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸದಂತಹ ಗೌರವ(ಅದರ)ವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೆಣಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಣವೇ ಮಾಡಬೇಕಾದುದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥವಾಯಿತಲ್ಲವೆ?
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

You had better die if you clamour for honour in this world,
Your friends and relatives then will shower ample honour on you corpse
Which they don’t show to those who are alive.
Is not the dead body blessed? – Marula Muniya (711)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment