Tuesday, December 30, 2014

ಜಲಧಿಯಲೆವೊಲು ಬಾಳ್ವೆ ನಭದವೊಲು ಪರತತ್ತ್ವ (712)

ಜಲಧಿಯಲೆವೊಲು ಬಾಳ್ವೆ ನಭದವೊಲು ಪರತತ್ತ್ವ |
ಹಲವು ಹರಿಯದವು ನೀಂ ಕೇಳ್ವ ಕೇಳ್ಕೆಗಳು ||
ಸುಲಭದಿಂ ನಿನಗುತ್ತರವನೊಂದು ಸಂಗ್ರಹದ |
ಗುಳಿಗೆಯಲಿ ಕೊಡಲಹುದೆ? - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೧೨)

(ಜಲಧಿ+ಅಲೆವೊಲು)(ನಿನಗೆ+ಉತ್ತರವನ್+ಒಂದು)(ಕೊಡಲ್+ಅಹುದೆ)

ಸಮುದ್ರ(ಜಲಧಿ)ದ ಅಲೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವಾದರೆ, ಆಕಾಶ(ನಭ)ದಂತೆ ಎಟುಕದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ತತ್ತ್ವವು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೀನು ಕೇಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒಂದು ಗುಳಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೇನು?
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Our life is a sea wave and the supreme truth is like the endless sky
Many of your questions can never be answered.
Is it easily possible to give you a brief answer
In the form of a capsule? – Marula Muniya (712)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment