Tuesday, September 4, 2012

ಹೃದಯಾಂಗಣದ ಗರ್ಭದೊಳಗಿಹುದು ತಿಳಿಚಿಲುಮೆ (273)

ಹೃದಯಾಂಗಣದ ಗರ್ಭದೊಳಗಿಹುದು ತಿಳಿಚಿಲುಮೆ |
ವಿಧವಿಧದ ಲೋಕಾನುಭವದ ಹಾರೆಗಳು ||
ಬೆದಕಿ ಬಾವಿಯನಗೆಯೆ ಸತ್ಕಲೆಯ ಘಟಗಳಲಿ |
ಬದುಕಿಗೊದಗುವುದಮೃತ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೨೭೩)

(ಹೃದಯ+ಅಂಗಣದ)(ಗರ್ಭದೊಳಗೆ+ಇಹುದು)(ಲೋಕ+ಅನುಭವದ)(ಬಾವಿಯನ್+ಅಗೆಯೆ)(ಸತ್+ಕಲೆಯ) (ಬದುಕಿಗೆ+ಒದಗುವುದು+ಅಮೃತ)

ಹೃದಯದ ಅಂಗಳದೊಳಗಿನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಾದ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಯಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಬಗೆಬಗೆಯ ಅನುಭವಗಳೆಂಬ ಹಾರೆಗಳಿಂದ, ಈ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯನ್ನು ತೋಡಿದರೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಲೆಗಳ ಬಿಂದಿಗೆ(ಘಟ)ಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಗಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅಮೃತವು ದೊರಕುತ್ತದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

A limpid spring lies hidden in the depth of human heart,
When the spades of many varieties of life experiences
Prod and dig a well there, the ambrosia would be available
In the vessels of fine-arts – Marula Muniya (273)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment