Thursday, September 27, 2012

ಬಿಡಿಸು ಜೀವವನೆಲ್ಲ ಜಗದ ತೊಡಕುಗಳಿಂದ (287)

ಬಿಡಿಸು ಜೀವವನೆಲ್ಲ ಜಗದ ತೊಡಕುಗಳಿಂದ |
ಬಿಡು ಮಮತೆಯನುಮೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದಾಶೆಯನುಂ ||
ದುಡಿದು ಲೋಕಕ್ಕದರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಜಡನಾಗಿ |
ಕಡಿಯೆಲ್ಲ ಪಾಶಗಳ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೨೮೭)

(ಜೀವವನ್+ಎಲ್ಲ)(ಮಮತೆಯನುಂ+ಎಲ್ಲ)(ಲೋಕಕ್ಕೆ+ಅದರ)

ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಗೋಜು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಜೀವವನ್ನು ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡು. ಸ್ವಾರ್ಥ, ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಮಮತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸು. ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡಿತಗಳಿಗೆ ಜಡನಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಬಂಧನ(ಪಾಶ)ಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸು.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Free your soul from all the tangles of the world,
Shed slowly all attachments, even the desire for punya,
Work for the welfare of the world but be immune to all its bites
And cut asunder all bonds – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment