Tuesday, March 3, 2015

ಮಮತೆಯಾ ಬಿಂದುವಲೆಯಲೆಯಾಗಿ ಹರಡುತ್ತೆ (732)

ಮಮತೆಯಾ ಬಿಂದುವಲೆಯಲೆಯಾಗಿ ಹರಡುತ್ತೆ |
ರಮಣಿ ಗೃಹ ಕುಲ ದೇಶ ಭೂವಲಯಗಳಲಿ ||
ಶ್ರಮದೆ ಪರಿಯುತೆ ಕಡೆಗೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಪಂಚದಲಿ |
ವಿಮಲ ಸುಖರಸವಕ್ಕೆ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೩೨)

(ಬಿಂದು+ಅಲೆ+ಅಲೆಯಾಗಿ)(ಸುಖರಸ+ಅವಕ್ಕೆ)

ಯಾವ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಹನಿಯು ಅಲೆ ಅಲೆಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಪತ್ನಿ, ಮನೆ, ವಂಶ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ವಿಧವಿಧವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಈ ವಿಶ್ವವೆಂಬ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಹೋಗುತ್ತದೋ ಅಂತಹ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸುಖದ ಸವಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Drops of love spread around in rings of ripples
They flow embracing wife, family, community, countries and continents
They flow and flow and fill the whole universe
With the nectar of pure happiness – Marula Muniya (732)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat) #dvg,#kagga

No comments:

Post a Comment