Tuesday, March 17, 2015

ವೇಶ್ಯೆಯಾದೊಡವೆ ತಾನೊರ‍್ವಳಾಂತರ್ಯದಲಿ (741)

ವೇಶ್ಯೆಯಾದೊಡವೆ ತಾನೊರ‍್ವಳಾಂತರ್ಯದಲಿ |
ಬಾಹ್ಯದಲಿ ಬಯಸಿ ಬೆಲೆಯಿತ್ತವನಿಗೊಡವೆ ||
ಆತ್ಮೀಯ ನೀನಂತರಂಗದಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಪರ- |
ವಶ್ಯನಾಗಿಹೆಯಯ್ಯ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೪೧)

(ವೇಶ್ಯೆ+ಆದ+ಒಡವೆ)(ತಾನ್+ಒರ‍್ವಳ್+ಆಂತರ್ಯದಲಿ)(ಬೆಲೆಯಿತ್ತವನಿಗೆ+ಒಡವೆ)
(ನೀನ್+ಅಂತರಂಗದಲಿ)(ಪರವಶ್ಯನ್+ಆಗಿ+ಇಹೆ+ಅಯ್ಯ)

ಹೊರಗಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅವಳು ವೇಶ್ಯೆಯಾದರೂ ಸಹ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಬಂದವನಿಗೆ ಅವಳು ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ನೀನೂ ಸಹ ನಿನ್ನಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಆಗಿ ಆತ್ಮೀಯನಾದರೂ, ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಅಧೀನನಾಗಿರುವೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

A call girl is inwardly a line ornament,
But outwardly she is an ornament of all those who pay the price,
You also are alone in self but outwardly,
You belong to many – Marula Muniya (741)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment