Monday, March 9, 2015

ಅಗಣಿತದ ವಿವಿಧಪರಿಮಾಣದ ಗುಣಗ್ರಂಥಿ (736)

ಅಗಣಿತದ ವಿವಿಧಪರಿಮಾಣದ ಗುಣಗ್ರಂಥಿ |
ಬಗೆಗೊಳ್ವುದೊಂದು ಜೀವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ||
ಮಗುಳೆ ತಾನೀವುದದು ಸಹಜೀವಿಗಳ್ಗೆನಿತೊ |
ಸ್ವಗುಣಾಂಶ ಲೇಶಗಳ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೩೬)

(ಬಗೆಗೊಳ್ವುದು+ಒಂದು)(ತಾನ್+ಈವುದು+ಅದು)(ಸಹಜೀವಿಗಳ್ಗೆ+ಎನಿತೊ)(ಸ್ವಗುಣ+ಅಂಶ)

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಣನೆಗೆ ಸಿಗದಂತಹ ಬಗೆಬಗೆಯ ಅಳತೆ(ಪರಿಮಾಣ)ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಗಂಟು(ಗ್ರಂಥಿ)ಗಳು ಒಂದು ಸಲ ಜೀವಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಭಾವದ ಭಾಗಗಳ ತುಣುಕು(ಲೇಶ)ಗಳನ್ನು ಅದು ಪುನಃ (ಮಗುಳೆ) ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Innumerable glands of different qualities and volumes
Come together and take shape as an embodied soul.
Portions of many of its qualities it then lends again
To its fellow beings – Marula Muniya (736)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment