Friday, February 3, 2012

ನಾನಾ ವಿಕಾರ ಲೀಲೆಗಳ ತಾಳುತ್ತ (153)

ನಾನಾ ವಿಕಾರ ಲೀಲೆಗಳ ತಾಳುತ್ತ |
ತಾನೊಬ್ಬನೇ ನಿಶ್ಚಲಂ ಮೆರೆಯುತತ್ತ ||
ಜ್ಞಾನಿಗೇ ತಾನೇಕ ಯೋಗತತ್ತ್ವವನೀವ |
ದಾನಿಯಾ ಬ್ರಹ್ಮನೆಲೊ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೧೫೩)

(ಮೆರೆಯುತ+ಅತ್ತ)(ಯೋಗತತ್ತ್ವವನ್+ಈವ)(ಬ್ರಹ್ಮನ್+ಎಲೊ)

ಬಗೆಬಗೆಯ ರೂಪಾಂತರ(ವಿಕಾರ)ಗಳ, ಆಟಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾ, ಆದರೆ ತಾನು ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಅಚಲವಾಗಿ (ನಿಶ್ಚಲ) ಮೆರೆಯುತ್ತಾ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವವನಿಗೆ ಏಕತಾಭಾವದ ಯೊಗದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನೀಡುವ ದಾನಿ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮನೆನ್ನುವನು.

No comments:

Post a Comment