Wednesday, February 15, 2012

ಒಂದೆ ನಾಲಗೆ ನೂರು ಸವಿಗಳನು ಸವಿಯುವುದು (161)

ಒಂದೆ ನಾಲಗೆ ನೂರು ಸವಿಗಳನು ಸವಿಯುವುದು |
ಒಂದೆ ಮನ ನೂರೆಂಟು ಕನಸ ಕಾಣುವುದು ||
ಒಂದೆ ಬೊಮ್ಮದಿನುಣ್ಮಿದೊಂದೆ ಮಾಯೆಯಿನೆ ನಿ-|
ನ್ನಂದ ಕುಂದುಗಳೆಲ್ಲ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೧೬೧)

(ಬೊಮ್ಮದಿನ್+ಉಣ್ಮಿದ+ಒಂದೆ)(ನಿನ್ನ+ಅಂದ)(ಕುಂದುಗಳ್+ಎಲ್ಲ)

ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾಲಿಗೆ ಇರುವುದಾದರೂ, ಅದು ನೂರಾರು ರುಚಿಗಳನ್ನು ಸವಿಯಬಲ್ಲುದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಲ್ಲುದು. ನಿನ್ನ ಚೆಲುವು ಮತ್ತು ಕೊರತೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಆಗಿವೆ.

No comments:

Post a Comment