Friday, February 24, 2012

ಗುಣ ಬೇರೆ ಬಲ ಬೇರೆ ಗುರಿ ಬೇರೆ ರುಚಿ ಬೇರೆ (167)

ಗುಣ ಬೇರೆ ಬಲ ಬೇರೆ ಗುರಿ ಬೇರೆ ರುಚಿ ಬೇರೆ |
ಋಣ ಸೂತ್ರ ಗತಿ ಬೇರೆ ಪೂರ್ವಕಥೆ ಬೇರೆ ||
ಮನುಜ ಮನುಜಂಗಮಿಂತಾತ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇರೆ |
ಅನುವರಿಯೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೧೬೭)

(ಮನುಜಂಗೆ+ಇಂತು+ಆತ್ಮ)(ಅನು+ಅರಿಯೆ)

ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಭಾವ ಶಕ್ತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ರುಚಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಪೂರ್ವಜನ್ಮಗಳ ಕಥೆಗಳೂ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಸಾಲ(ಋಣ)ಗಳ ನಿಯಮಗಳ ಚಲನಗಳೂ ಸಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಆತ್ಮದ ಅರ್ಹತೆಗಳೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕ್ರಮ(ಅನು)ವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಆಗ ಬಾಳು ಸಾರ್ಥಕವೆಂದೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

No comments:

Post a Comment