Thursday, February 23, 2012

ಅರೆದೈವವರೆದೈತ್ಯ ನರನೆನಿಪ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ (166)

ಅರೆದೈವವರೆದೈತ್ಯ ನರನೆನಿಪ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ |
ಧುರರಂಗಮವರೀರ‍್ವರಿಗೆ (ಮರ್ತ್ಯ) ಹೃದಯ ||
ತೆರೆಮರೆಯೊಳಿರುತವರು ಸಭ್ಯವೇಷದ ಭಟರ |
ಹರಿಬ ತಿಳಿಸುವುದುಂಟು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೧೬೬)

(ಅರೆದೈವ+ಅರೆದೈತ್ಯ)(ನರನ್+ಎನಿಪ್ಪ)(ಧುರರಂಗಂ+ಅವರೀರ‍್ವರಿಗೆ)(ತೆರೆಮರೆಯೊಳ್+ಇರುತ+ಅವರು)(ತಿಳಿಸುವುದು+ಉಂಟು)

ಮನುಷ್ಯನೆಂದೆನಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಜೀವಿ, ಅರ್ಧ ಭಾಗ ದೈವಾಂಶವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ಧಭಾಗ ಅಸುರಾಂಶ(ದೈತ್ಯ)ನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯವೇ ಇವರಿಬ್ಬರ ರಣ(ಧುರ)ರಂಗ. ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು ಸಭ್ಯವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಧರ ಸಂಚು(ಹರಿಬ)ಗಳನ್ನು ಬಯಲುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

No comments:

Post a Comment