Monday, February 6, 2012

ಸಾಕಾರನಾಗದಿಹ ದೈವದಿಂದಾರ‍್ಗೇನು (154)

ಸಾಕಾರನಾಗದಿಹ ದೈವದಿಂದಾರ‍್ಗೇನು? |
ಬೇಕು ಬಡಜೀವಕ್ಕೆ ಸಂಗಡಿಗನೋರ‍್ವಂ ||
ಶೋಕಾರ್ತನೆದೆಯುಲಿವ ಗೂಢ ಚಿಂತೆಗಳ ನೊಲಿ- |
ದಾಕರ್ಣಿಪನೆ ದೈವ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೧೫೪)

(ಸಾಕಾರನ್+ಆಗದಿಹ)(ದೈವದಿಂದ+ಆರ‍್ಗೇನು)(ಶೋಕ+ಆರ್ತನ್+ಎದೆ+ಉಲಿವ)(ಚಿಂತೆಗಳನ್+ಒಲಿದು+ಆಕರ್ಣಿಪನೆ)

ಒಂದು ರೂಪ ಮಾತ್ರದಿಂದ (ಸಾಕಾರ) ನಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ದೇವರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಈ ಬಡಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬ ಜೊತೆಗಾರನು (ಸಂಗಡಿಗ)ಬೇಕು. ದುಃಖ (ಶೋಕ)ದಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವನ (ಆರ್ತನ್) ಹೃದಯವು ಹೇಳುವ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವ (ಗೂಢ) ಕಳವಳ ಮತ್ತು ವ್ಯಥೆಗಳನ್ನು ಮನವಿಟ್ಟು (ಒಲಿದು) ಕಿವಿತುಂಬ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನೇ (ಆಕರ್ಣಿಪನೆ) ದೇವರು.

No comments:

Post a Comment