Thursday, April 5, 2012

ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಕಾನಂದ (187)

ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾಧುರ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಕಾನಂದ |
ಸಿಂಧು ಶೀಕರ ಸುಕೃತ ಪವನನುಪಕಾರ ||
ಬಂದಿಯದರಿಂ ಭೋಗಿ ಯೋಗಿಗದು ತತ್ತ್ವಾನು- |
ಸಂಧಾನ ಸಾಧನವೊ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೧೮೭)

(ಬ್ರಾಹ್ಮಿಕ+ಆನಂದ)(ಪವನನ+ಉಪಕಾರ)(ಬಂದಿ+ಅದರಿಂ)(ಯೋಗಿಗೆ+ಅದು)(ತತ್ತ್ವ+ಅನುಸಂಧಾನ)

ಸೊಗಸು, ಚೆಲುವು, ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಮನೋಹರವಾಗಿರುವುದು (ಮಾಧುರ್ಯ) ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಉತ್ತಮವಾದ(ಬ್ರಾಹ್ಮಿಕ) ಸಂತೋಷಗಳು. ನದಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ(ಸಿಂಧುಗಳ)ಗಳ ತಂಪಾದ ತುಂತುರು ಹನಿ (ಶೀಕರ)ಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಅದೃಷ್ಟದ ಕೆಲಸ, ಗಾಳಿ(ಪವನ)ಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸುಖಪುರುಷನು ಇವುಗಳಿಗೆ ದಾಸನಾಗಿ ಸೆರೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ(ಬಂದಿ). ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿಗಾದರೋ ಇದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಸೇರುವ ಸಾಧನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

No comments:

Post a Comment