Tuesday, October 7, 2014

ವಸ್ತು ಸತ್ತ್ವದ ಕಾವು ಗಟ್ಟಿಯೊಡಲೊಳಗೆನುತೆ (674)

ವಸ್ತು ಸತ್ತ್ವದ ಕಾವು ಗಟ್ಟಿಯೊಡಲೊಳಗೆನುತೆ |
ಹಸ್ತಿಯನು ತುಂಡಾಗ್ರವಿರದೆ ಮೆಚ್ಚುವರೆ? ||
ಕಸ್ತೂರಿಕಾಮೃಗದೊಳಗ್ಗಳದ ಪುರುಳೆಲ್ಲಿ? |
ವ್ಯಕ್ತಿತೆಯ ನೆಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೭೪)

(ಗಟ್ಟಿ+ಒಡಲು+ಒಳಗೆ+ಎನುತೆ)(ತುಂಡ+ಅಗ್ರ+ಇರದೆ)(ಕಸ್ತೂರಿಕಾಮೃಗದ+ಒಳ್+ಅಗ್ಗಳದ)

ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಶಕ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ದೇಹದೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಆನೆ(ಹಸ್ತಿ)ಯನ್ನು ಅದರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸೊಂಡಿಲು (ತುಂಡು) ಇರದೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೇನು? ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗದೊಳಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ(ಅಗ್ಗಳ)ವಾದ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯ ಸಾರ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ? ತಿಳಿಯಲಾಗದು. ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲವೂ ಸಹ ಬಹು ಗೂಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

“The substance of an object lies within a strong body” they say
But would anyone admire an elephant without trunk?
Where’s the precious musk in the body of the musk deer preserved?
Intricate is the basis of one’s personality – Marula Muniya (674)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment