Thursday, October 30, 2014

ಹೆರರ ಬದುಕಿಗೆ ತನ್ನ ನೆರಳ ಬೀಳಲ್ಬಿಡದೆ (687)

ಹೆರರ ಬದುಕಿಗೆ ತನ್ನ ನೆರಳ ಬೀಳಲ್ಬಿಡದೆ |
ಹೊರಿಸದಿನ್ನೊರ‍್ವಂಗೆ ತನಗಿರುವ ಹೊರೆಯ ||
ಅರಿತು ತನ್ನೊಳಗದರೊಳಿತ ಹೊರಕನುಗೊಳಿಪ |
ಪರಿಯೆ ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯೊ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೮೭)

(ಬೀಳಲ್+ಬಿಡದೆ)(ಹೊರಿಸದೆ+ಇನ್ನೊರ‍್ವಂಗೆ)(ತನಗೆ+ಇರುವ)(ತನ್ನ+ಒಳಗೆ+ಅದರ+ಒಳಿತ)(ಹೊರಕೆ+ಅನುಗೊಳಿಪ)

ಬೇರೆಯವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ತನ್ನ ನೆರಳನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ನಡೆಯುವ, ತನಗೆ ಬಂದಿರುವ ಭಾರವನ್ನು ಇತರರ ಹೆಗಲಿಗೇರಿಸದಂತೆ ಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ, ತನ್ನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಗಳೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Without allowing one’s own shadow to mar the light of others,
Without shifting one’s own burden on to the shoulders of others,
Understanding one’s own self and coordinating its good with that of others
This life process is true freedom – Marula Muniya (687)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment