Monday, October 6, 2014

ನಾರಸತ್ತ್ವಾಯನಂ ನಾರಾಯಣಂ ಬಗೆಯೆ (673)

ನಾರಸತ್ತ್ವಾಯನಂ ನಾರಾಯಣಂ ಬಗೆಯೆ |
ಪೌರುಷಪರಾಕಾಷ್ಠಪದವೆ- ಆ ದೈವಂ ||
ದಾರುತೆಯ ಕಳೆವ ಮಂದಾರಸುಮಸುರಭಿಯದು |
ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಜೀವ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೭೩)

ಮಾನವಶಕ್ತಿಯ ಆಶ್ರಯ(ನಾರಸತ್ತ್ವಾಯನಂ) ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ, ಪೌರುಷತ್ವದ ತುತ್ತತುದಿ (ಪರಾಕಾಷ್ಠ)ಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದನ್ನೇ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೆನ್ನುವನು. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಜೀವವು ಮರ(ದಾರು)ದ ಅಂಶವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಪಾರಿಜಾತ(ಮಂದಾರ)ದ ಹೂವಿ(ಸುಮ)ನ ಪರಿಮಳ(ಸುರಭಿ)ದಂತಿರುತ್ತದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

God Narayana Himself is the abode of all the best human virtues,
God is the Supreme state of the best human nature,
The soul divine in the Godly state is the fragrant mandara flower
That has shed all its wooden nature – Marula Muniya (673)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment