Wednesday, September 24, 2014

ಸುರತೆ ಮೃಗತೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದೆ ನರಜಂತು (672)

ಸುರತೆ ಮೃಗತೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದೆ ನರಜಂತು |
ಪುರುಷತ್ವ ಪೆರ‍್ಚುವುದು ಮೃಗತೆಯಳಿದಂತೆ ||
ಪರಿಪೂರ್ಣದೈವ ಹರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಂತೆ |
ಪರಿಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವವದು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೭೨)

(ಮಿಶ್ರಣದ+ಇಂದೆ)(ಮೃಗತೆ+ಅಳಿದಂತೆ)(ಪರಿಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವ+ಅದು)

ಮನುಷ್ಯನೆಂಬ ಪ್ರಾಣಿಯು ದೈವತ್ವ ಮತ್ತು ಮೃಗತ್ವಗಳ ಮಿಶ್ರಣ. ಮೃಗತ್ವವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಂತೆ ಮನುಷ್ಯತ್ಯವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ದೈವತ್ವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸತ್ತ್ವವಾದಾಗ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೇವರಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಪುರುಷೋತ್ತಮನಂತೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Human being is a compound of beasty and divine traits
As the beasty nature decreases human nature increases,
It is the pure essence of Hari Purushothama
The God Infinite – Marula Muniya (672)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment