Monday, September 22, 2014

ಪುರುಷಸತ್ತ್ವದ ವಿಜಯರಥ ಸಾಗಿಬರುತಿಹುದು (670)

ಪುರುಷಸತ್ತ್ವದ ವಿಜಯರಥ ಸಾಗಿಬರುತಿಹುದು |
ಭರದಿನೊಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮಂಥರದಿನೊಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ||
ಸರಲ ಮಾರ್ಗದೊಳೊಮ್ಮೆ ದುರ್ಗವಕ್ರದೊಳೊಮ್ಮೆ |
ಪರಿಪರಿಯ ಯಾತ್ರೆಯದು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೭೦)

(ಭರದಿನ್+ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ)(ಮಂಥರದಿನ್+ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ)(ಮಾರ್ಗದೊಳ್+ಒಮ್ಮೆ)(ದುರ್ಗ+ವಕ್ರದೊಳ್+ಒಮ್ಮೆ)

ಮನುಷ್ಯನ ಪೌರುಷ ಶಕ್ತಿಯ ಗೆಲುವಿನ ರಥಯಾತ್ರೆಯು, ಕೆಲವು ಸಲ ಬಹಳ ವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಲ ನಿಧಾನ(ಮಂಥರ)ವಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಲ ಕಠಿಣವಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ತರಹವಾಗಿರುವ ಪಯಣ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

The victorious chariot of human heroism is advancing,
Sometimes it is fast and sometimes it is slow,
Now on straight easy road and then on difficult serpentine road,
Thus it moves on and on, on different roads – Marula Muniya (670)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment