Wednesday, September 10, 2014

ಋಣವ ತೀರಿಸಬೇಕು ಋಣವ ತೀರಿಸಬೇಕು (663)

ಋಣವ ತೀರಿಸಬೇಕು ಋಣವ ತೀರಿಸಬೇಕು |
ಋಣವ ತೀರಿಸಿ ಜಗತ್ಪ್ರಕೃತಿ ಲೇಖ್ಯದಲಿ ||
ಋಣ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯದವೊಲಿರುತ್ತಲಿ ಪುರಾಕೃತದ |
ಹೆಣವ ಸಾಗಿಸಬೇಕೋ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೬೩)

(ಜಗತ್+ಪ್ರಕೃತಿ)(ಬೆಳೆಯದವೊಲ್+ಇರುತ್ತಲಿ)

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಜಿತದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದುದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಲೇಖನ(ಲೇಖ್ಯ)ದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಾಲಗಳು ಪುನಃ ಬೆಳೆಯದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಜಿತದ ಹೆಣವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Debts must be settled, debts must be settled and settling all debts,
We must see to it that debts don’t grow any longer
In the records of the world and nature and at the same time
We must carry the corpse of past Karma to its cremation ground – Marula Muniya (663)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment