Monday, September 8, 2014

ಮುಗಿಲಿಂದಿಳಿದು ನೆಲವನಿನ್ನುಮಾನದಿಹ ಪನಿ (661)

ಮುಗಿಲಿಂದಿಳಿದು ನೆಲವನಿನ್ನುಮಾನದಿಹ ಪನಿ |
ಸೊಗ ಕುಡಿಯಲಿಕೆ ಕೆರೆಗಳೇತಕೆನ್ನುವನಾರ್? ||
ಅಗುಣ ಅಶರೀರ ಸತ್ತ್ವವ ನಿನಗೆ ಪಿಡಿದೀಯೆ |
ಸಗುಣಾಕೃತಿಯೆ ಘಟವೊ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೬೧)

(ಮುಗಿಲಿಂದ+ಇಳಿದು)(ನೆಲವಂ+ಇನ್ನುಂ+ಆನದೆ+ಇಹ)(ಕೆರೆಗಳ್+ಏತಕೆ+ಎನ್ನುವನ್+ಆರ್)(ಸಗುಣ+ಆಕೃತಿಯೆ)

ಮೋಡಲಿಂದಿದಿಳಿದು ಇನ್ನೂ ನೆಲವನ್ನು ಸೇರದಿರುವ ಮಳೆಯ ನೀರು ಅನುಭವಿಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸುಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಕೆರೆಗಳು ಏಕೆ ಬೇಕೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿಯಾರೇನು? ಸ್ವಾಭಾವತೀತ ಮತ್ತು ಶರೀರವಿಲ್ಲದ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ಸತ್ತ್ವವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟಿರಲು, ಸ್ವಭಾವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಕೃತಿಯೇ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬ ಗಡಿಗೆ (ಘಟ).
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Who would say the lakes aren’t necessary for one to drink
The drops from clouds that have not yet reached the earth?
The image with form is the most suitable pot
For you to hold the formless and attribute less
Divine Substance – Marula Muniya (661)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment